Hoppa till innehåll

Stadgar

för Dala Massageteam

§ 1 ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att utöva massage på Vasaloppet och andra evenemang av liknande slag, samt att verka för vidareutbildning av massörerna, sprida kunskap om massageterapin, marknadsföra föreningen och samverka med andra föreningar. Föreningen arbetar utan vinst­intresse.

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlem i föreningen kan den bli, som är intresserad av föreningens verksamhet.

§ 3 RÄTTEN TILL NAMN
Föreningens emblem ägs av föreningen och får ej kopieras eller användas utan föreningens medgivande.

§ 4 REGLER VID MASSAGE-EVENEMANG
För att deltaga som massör i föreningen måste man ha en av styrelsen godkänd yrkesutbildning som massör.

Massören måste även ha patient/ansvars-försäkring för massageverksamhet, arbeta seriöst, ha ett vårdat yttre, god hygien och lämplig klädsel. Medlemmen ska arbeta enligt god etisk och moralisk sed och följa lagar i samhället.

§ 5 STYRELSE
Styrelsen väljes vid ordinarie årsmöte. Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter och minst 1 suppleant. Årsmötet väljer ordförande för 2 år och ledamöter för 2 år – hälften vartannat år – och minst 1 suppleant för 2 år, 1 revisor för 1 år. Valberedningen väljes för 1 år och består av 3 personer varav en utses till sammankallande. Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen svarar för föreningens löpande verksamhet och dess räkenskaper samt företräder föreningen.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, var för sig av ordförande och de styrelseledamöter styrelsen beslutar.

§ 6 VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 7 ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång och skall utlysas minst tre veckor i förväg. Följande stående punkter ska behandlas på årsmötet:

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande av godkänd röstlängd
 3. Godkännande av förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
 6. Framläggande av räkenskaperna och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställelse av räkenskaperna
 8. Beslut om disposition av vinst/förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse och revisorer
 11. Övriga ärenden

§ 8 AVGIFT
Medlemsavgift för nästkommande år fastställes på ordinarie årsmöte. Avgiften skall erläggas senast 31/1. Medlem, som trots påminnelse ej erlagt fastställd avgift, har därigenom begärt sitt utträdeoch avföres ur föreningen.

§ 9 RÖSTRÄTT
Medlem kan rösta genom fullmakt. Endast en annan medlem kan dock vara befullmäktigad och endast för en fullmaktsgivare vid varje tillfälle.

§ 10 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING UR FÖRENINGEN
Person, som vill utträda urföreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen och har i och med detta lämnat föreningen.

Person, som uppenbart skadar föreningen eller dess ändamål, kan efter beslut av styrelsen stadgeenligt uteslutas ur föreningen. Skriftligt överklagande skall behandlas på årsmötet.

§ 11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Föreningen upplöses med omedelbar verkan om beslut härom fattas vid stadgeenligt årsmöte där frågan om upplösning varit uppsatt på kallelsen för ifrågavarande möte. Föreningen upplöses med omedelbar verkan om antalet medlemmar blir färre än fem. Vid upplösning skall beslut även fattas om hur föreningens eventuella tillgångar skall disponeras för att bäst främja de i § 1 angivna ändamålen.

Ändrat 2015-03-10